LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: HC Golden City - 319 Bồ Đề

LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM: HC Golden City - 319 Bồ Đề

Tên dự án: HC Golden City - 319 Bồ Đề

Vị trí: Hà Nội

Dòng: Điều hòa trung tâm - dòng X hai chiều

Công suất: 529 HP

Năm: 2018